BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Ban Giám đốc

 

 

 

 

           

        TS.BS. NGUYỄN KHÁNH LONG

  PHÓ GIÁM ĐỐC ( PHỤ TRÁCH BỆNH VIỆN ) 

 

 

   

        THS.BS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

                 PHÓ GIÁM ĐỐC

      

 

 

 

 

 

Các bài viết liên quan