BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Ban Giám đốc

 

BsCKII. CAO ĐỨC CHINH

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

TS.BS. NGUYỄN KHÁNH LONG

  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

THS.BS. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

                 PHÓ GIÁM ĐỐC