BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Tổ Quản lý chất lượng

TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QUALITY MANAGEMENT UNIT

 

Địa chỉ: Tầng 3, nhà A, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Điện thoại: 0243.826.0616

 

    Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời, yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

    Để đáp ứng yêu cầu công tác, Giám đốc bệnh viện đã ký quyết định thành lập Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện do Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BsCKI. Lò Thị Hà làm Tổ trưởng, nhằm mục đích kiện toàn các họat động về quản lý chất lượng.

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

BsCKI. Lò Thị Hà

Tổ trưởng

(Tháng 9/2013 – nay)

CN. Nguyễn Thị Hương

Tổ phó

(Tháng 8/2017 – nay)

Tổ Quản lý chất lượng chụp cùng Chủ tịch Hội đồng quản lý chất lượng Giám đốc bệnh viện Ts. Bs. Nguyễn Đình Phúc

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

    Tổ Quản lý chất lượng (QLCL) là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

    Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

    Tổ chức thực  hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

     Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện,tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

    Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

    Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

    Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;

    Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

    Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

    Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

 

THÀNH TỰU

    Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Tổ QLCL đã triển khai và hoàn thành một số công tác, cụ thể như sau:

    Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện giai đoạn 2013 đến 2019 và giám đốc phê duyệt.

    Tổ chức thành công việc đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện và tiếp đoàn đánh giá của Sở Y tế Hà Nội. Kết quả Sở Y tế đánh giá chất lượng bệnh viện qua các năm:

Năm 2018:

Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83 tiêu chí

Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

Tổng số điểm các tiêu chí áp dụng: 297

Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.77

Năm 2017:

Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83 tiêu chí

Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

Tổng số điểm các tiêu chí áp dụng: 28

Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.55

Năm 2016:

Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 79/83 tiêu chí

Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 279

Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.24

    Cải tiến chất lượng bệnh viện trong một số nội dung như: thời gian chờ khám của người bệnh; sự hài lòng của người bệnh khám nội trú, hài lòng của nhân viên y tế; đào tạo mạng lưới quản lý chất lượng.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

    Để chất lượng bệnh viện phục vụ người bệnh ngày càng hoàn thiện và tốt hơn, Tổ Quản lý chất lượng sẽ dựa trên các đề xuất về những giải pháp cải tiến chất lượng để xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo về quản lý chất lượng cho nhân viên.

    Căn cứ vào Khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 về “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện”: Bệnh viện lựa chọn Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành (tháng 12 năm 2013) để định hướng và thúc đẩy các hoạt động cải tiến chất lượng của các bệnh viện.

    Dựa vào Bộ tiêu chí, đề xuất và tiến hành các biện pháp cải tiến chất lượng bệnh viện:

    Rà soát kiểm tra toàn bộ các tiểu mục của các tiêu chí: nếu tiểu mục  nào chưa đạt đưa ra các giải pháp và thời gian thực hiện, ưu tiên những vấn đề liên quan đến người bệnh, những vấn đề có thể khắc phục ngay và có lộ trình cho từng tiêu chí.

    Thành lập các bộ phận chuyên trách về: Khảo sát sự hài lòng (người bệnh, nhân viên y tế); quy định, quy trình chuyên môn, kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực; chất lượng xét nghiệm; nghiên cứu khoa học và công nghệ thông tin; an toàn người bệnh; dinh dưỡng tiết chế; an toàn, an ninh môi trường bệnh viện. Các bộ phận chuyên trách sẽ dựa vào Bộ tiêu chí, khảo sát tình hình thực tiễn của bệnh viện để ra kế hoạch, biện pháp khắc phục.