BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA
Vì nụ cười của bạn!

Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch tyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba